Hướng dẫn xin miễn giảm học phí

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP VĂN LANG                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 612 / VL - ĐT

V/v hỗ trợ học phí năm học 2013-2014


Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2013


Kính gửi: QUÝ VỊ TRƯỞNG KHOA

Căn cứ nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 Qui định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015.

Căn cứ công văn số 5997/BGDĐT-KHTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 về việc thực hiện miễn giảm học phí đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP

Căn cứ nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 49CP/2010/NĐ-CP.
Năm học 2013 - 2014 việc trợ cấp, hỗ trợ học phí đối với sinh viên thuộc đối tượng chính sách đang theo học tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập sẽ được thực hiện tại địa phương nơi thường trú của sinh viên.

A/ Hướng dẫn sinh viên làm hồ sơ trợ cấp, hỗ trợ học phí tại địa phương

Sinh viên thuộc đối tượng chính sách được trợ cấp, hỗ trợ học phí:

1. Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng: liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, những người đươc hưởng chính sách như thương binh, những người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học… (theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/06/2005 và Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/07/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng).

2. Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa.

3. Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.

4. Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

5. Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn (Theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nước ta có 09 dân tộc rất ít người gồm: Ơ Đu, Pu Péo, Si La, Rơ Măm, Cống, Brâu, Bố Y, Mảng, Cờ Lao).

6. Sinh viên là con cán bộ, công nhân viên chức mà cha mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.
Sinh viên cần lập 1 bộ hồ sơ gửi phòng Lao động - Thương binh và xã hội cấp quận, huyện bao gồm:

  •  Đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ học phí (mẫu đơn theo NĐ 49CP) có xác nhận của Trường.
  • Bản sao chứng thực các giấy tờ liên quan đến đối tượng được hỗ trợ.

B/ Sinh viên thuộc diện đã dẫn ở phần A, ngoài việc được Nhà nước hỗ trợ học phí và trợ cấp theo quy định thông qua địa phương nơi thường trú, còn được Trường ĐHDL Văn Lang xem xét hỗ trợ học phí bằng nguồn kinh phí của Trường(mẫu 3A;4A;4B):

Để có cơ sở xét hỗ trợ học phí tại trường sinh viên cần nộp các giấy tờ sau:

a) Giấy xác nhận thuộc đối tượng được hỗ trợ học phí trong đào tạo do Phòng LĐ-TB và XH nơi quản lý hồ sơ người có công (cha, mẹ hoặc bản thân sinh viên) và UBND xã, phường nơi HSSV cư trú cấp hoặc Bản sao thẻ thương binh, bệnh binh hay những người hưởng chính sách như thương binh của cha (mẹ) hoặc của bản thân sinh viên (đối với diện 1).

b) Bản sao quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch UBND cấp huyện cấp (đối với diện 2).

c) Giấy xác nhận của Bệnh viện quận, huyện, thị xã hoặc của Hội đồng xét duyệt xã, phường (đối với diện 3).

d) Bản sao giấy khai sinh kèm với Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp (đối với diện 4).

e) Bản sao giấy khai sinh kèm với Bản sao hộ khẩu hoặc Giấy xác nhận cư trú tại địa phương do UBND xã, phường cấp (đối với diện 5).

f) Bản sao sổ hưởng tiền trợ cấp hàng tháng của cha (mẹ) do tổ chức BHXH cấp (đối với diện 6).

C/ Ngoài những đối tượng chính sách, nhà trường còn xét hỗ trợ học phí đối với sinh viên các diện sau: (mẫu 4A,4B)
1. Sinh viên diện anh chị em ruột học cùng trường

  •  anh chị em đã tốt nghiệp, (có bản sao văn bằng tốt nghiệp và bản sao công chứng giấy khai sinh hoặc bản sao công chứng sổ hộ khẩu)
  •  anh chị em còn đang học, (có giấy chứng nhận sinh viên của khoa và bản sao công chứng sổ hộ khẩu)

2. Sinh viên gia đình thuộc diện xóa đói giảm nghèo, hộ nghèo (có bản sao công chứng sổ hộ nghèo, XĐGN);

* Lưu ý: Thủ tục ở phần B và diện 1 ở phần C sinh viên chỉ cần làm 1 lần trong suốt khóa học. Khi có thay đổi, sinh viên làm thủ tục khai bổ sung.

* Ghi chú: mẫu số 3A; 4A; 4B sinh viên nhận tại Khoa .

Đề nghị các Khoa thông báo, hướng dẫn sinh viên thực hiện các thủ tục trên; tổng hợp hồ sơ và nộp về Phòng Đào tạo, hạn cuối 30/01/2014. Văn bản này có hiệu lực từ ngày ký và thay cho các văn bản đã ban hành về hỗ trợ học phí của trường.

Trân trọng.


                                                                                             HIỆU TRƯỞNG
Nơi gửi:
- Như trên                                                                                                   (đã ký)
- Lưu (PĐT, PHC)
.

                                                                                            TS. Nguyễn Dũng

Các tin khác:
Các bộ luật sinh viên cần biết
Cuộc vận động Sinh viên tự quản học đường
Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy
 
 
  Xem tất cả
Lượt truy cập: 9334315
Truy cập tháng: 58030
Văn phòng Khoa Du Lịch:
69/68 Đặng Thùy Trâm, P13, Quận Bình Thạnh, TP. HỒ CHÍ MINH
ĐT: 028.710.99241 - Email: k.dulich@vanlanguni.edu.vn
   
Copyright © 2013 by Đại Học Văn Lang. Designed by Sunshine Co., Ltd